सैनामैना नगरपालिका को आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को स्वीकृत बजेटबाट वडा १ र २ मा सडक स्थर उन्नति गरिएको सडक अवलोकन गर्दै सैनामैना नगरपालिका को नगर प्रमुख श्री चित्र बहादुर कार्की ज्यू लगायत जनप्रतिनिधिहरु ।


२०७४/२०७५ आम्दानी र खर्च १. प्रथम अर्धवार्षिक अवधिको आय आन्तरिक श्रोत रू.२०८५२६५९.०० ख. नेपाल सरकार अनुदान प्रास रु.२७८४३८२००.०० २. प्रथम अर्धवार्षिक अवधिको खर्च चालु खर्च तर्फ रु.९३२०७०२२.६० र पुँजीगत खर्च तर्फ रु.१३४९९४४९.०० जम्मा १०६७०६४७१.६० l