" सफा घर सफा टोल र शहर, सैनामैना बासीको एउटै रहर "

नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक तथा नगर प्रहरी जवान पदको परीक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम तथा पाठयभार

Supporting Documents: