" सफा घर सफा टोल र शहर, सैनामैना बासीको एउटै रहर "

मिति २०७५/०१/०६ देखि २०७५/०१/३१ गते सम्म (वाड १-११ सम्म) संकलन भएको व्यवसाय करको विवरण