" सफा घर सफा टोल र शहर, सैनामैना बासीको एउटै रहर "