" सफा घर सफा टोल र शहर, सैनामैना बासीको एउटै रहर "

व्यवस्थित र अव्यवस्थित जग्गाको लगत संकलन कम्प्यूटर सफ्टवयरमा तथ्याङ्क प्रविष्टी गर्ने कार्यको सुभारम्भ