यस सैनामैना नगरपालिका भित्र संचालनमा रहेका सम्पूर्ण व्यवसायहरुलाई नगरपालिकामा दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि समय थप गरि असार २० गते देखि असार मसान्त सम्म छुटको व्यवस्था गरिएको छ !!!
२०७४/२०७५ वैशाख मसान्त सम्मको आय आन्तरीक श्रोत तर्फ रु ३,८३,१०,०३३.०२ र नेपाल सरकार अनुदान रु ४४,०४,५३,८०० कुल चालु खर्च १५,७५,१३,२६१.६० , कुल पूजीगत खर्च ६,९८,२१,०९६.०० र जम्मा खर्च २२,७४,३४,३५७.६०!!!

सैनामैना नगरपालिका को आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को स्वीकृत बजेटबाट वडा १ र २ मा सडक स्थर उन्नति गरिएको सडक अवलोकन गर्दै सैनामैना नगरपालिका को नगर प्रमुख श्री चित्र बहादुर कार्की ज्यू लगायत जनप्रतिनिधिहरु ।