" सफा घर सफा टोल र शहर, सैनामैना बासीको एउटै रहर "

स्थगित भएको प्राविधिक एस.एल.सी. प्रवेश परिक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना