" सफा घर सफा टोल र शहर, सैनामैना बासीको एउटै रहर "

२०७४/२०७५ वैशाख मसान्त सम्मको आय आन्तरीक श्रोत तर्फ रु ३,८३,१०,०३३.०२ र नेपाल सरकार अनुदान रु ४४,०४,५३,८०० कुल चालु खर्च १५,७५,१३,२६१.६० , कुल पूजीगत खर्च ६,९८,२१,०९६.०० र जम्मा खर्च २२,७४,३४,३५७.६०!!!

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
Krishna Prasad Bhandari Chief Administrative Officer Chief Administrative Officer kpbhandari2005@yahoo.com 9857079111
Maniraj Poudel Information Officer Information Officer/ Complaint Officer manirajpaudel24@gmail.com 9847157224
शंकर ब.शाह इन्जिनियर न.पा. ९८५७०२१९४९
सन्त कुमार चौधरी ना.सु वडा नं. १०।११ ९८४७०२७४७९
रमेश प्रसाद अाचार्य सहायकस्तर चौथो वडा ३ ९८४७०४८२५४
नरेन्द्र प्रकाश अाेली अमिन न.पा. ९८५७०५८३८२
उमा थापा स.म.वि.नि. न.पा. ९८४७०७१८६६
गाेमा ज्ञवाली स.म.वि.नि. न.पा. ९८४७५५१९०९४