२०७४/२०७५ वैशाख मसान्त सम्मको आय आन्तरीक श्रोत तर्फ रु ३,८३,१०,०३३.०२ र नेपाल सरकार अनुदान रु ४४,०४,५३,८०० कुल चालु खर्च १५,७५,१३,२६१.६० , कुल पूजीगत खर्च ६,९८,२१,०९६.०० र जम्मा खर्च २२,७४,३४,३५७.६०!!!

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
Krishna Prasad Bhandari Chief Administrative Officer Chief Administrative Officer kpbhandari2005@yahoo.com 9857079111
Maniraj Poudel Information Officer Information Officer/ Complaint Officer manirajpaudel24@gmail.com 9847157224
शंकर ब.शाह इन्जिनियर न.पा. ९८५७०२१९४९
सन्त कुमार चौधरी ना.सु वडा नं. १०।११ ९८४७०२७४७९
Aabha Shrestha प्राविधिक विशेषज्ञ Technical shrestha.aabha24@gmail.com 071-440553