कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
आभा श्रेष्ठ प्राविधिक विशेषज्ञ प्राविधिक shrestha.aabha24@gmail.com 0७१-४४०५५३
कृष्ण प्रसाद भण्डारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत kpbhandari2005@yahoo.com ९८५७०७९१११

२०७४/२०७५ आम्दानी र खर्च १. प्रथम अर्धवार्षिक अवधिको आय आन्तरिक श्रोत रू.२०८५२६५९.०० ख. नेपाल सरकार अनुदान प्रास रु.२७८४३८२००.०० २. प्रथम अर्धवार्षिक अवधिको खर्च चालु खर्च तर्फ रु.९३२०७०२२.६० र पुँजीगत खर्च तर्फ रु.१३४९९४४९.०० जम्मा १०६७०६४७१.६० l