" सफा घर सफा टोल र शहर, सैनामैना बासीको एउटै रहर "

२०७४/२०७५ वैशाख मसान्त सम्मको आय आन्तरीक श्रोत तर्फ रु ३,८३,१०,०३३.०२ र नेपाल सरकार अनुदान रु ४४,०४,५३,८०० कुल चालु खर्च १५,७५,१३,२६१.६० , कुल पूजीगत खर्च ६,९८,२१,०९६.०० र जम्मा खर्च २२,७४,३४,३५७.६०!!!

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सार्वजनिक नीजि साझेदारी अवधारणा अनुसार बहुबर्षे फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना

हाटबजारको बहाल विटौरी शुल्क उठाउन ठेक्काको लागि दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

पटके सवारी कर अशुल उपर गर्ने ठेक्काको लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना l

Four Wheel Drive Double Cab Pickup को लागी आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृतको आशयको पत्र