" सफा घर सफा टोल र शहर, सैनामैना बासीको एउटै रहर "

२०७४/२०७५ वैशाख मसान्त सम्मको आय आन्तरीक श्रोत तर्फ रु ३,८३,१०,०३३.०२ र नेपाल सरकार अनुदान रु ४४,०४,५३,८०० कुल चालु खर्च १५,७५,१३,२६१.६० , कुल पूजीगत खर्च ६,९८,२१,०९६.०० र जम्मा खर्च २२,७४,३४,३५७.६०!!!

सूचना तथा समाचार

शिक्षा तथा मानव स्राेत विकास केन्द्रकाे सूचना

नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक तथा नगर प्रहरी जवान पदको परीक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम तथा पाठयभार

प्रहरी जवान महिला १, पुरूष १ गरी पद दुर्इको शारीरिक तन्दुरूस्ती परीक्षण परीक्षा सम्बन्धी सूचना

फोहोरमैला संकलन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना