FAQs Complain Problems

समाचार

Error message

 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_environment_initialize() (line 716 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 15 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 16 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 17 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 18 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 19 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 20 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 21 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_settings_initialize() (line 760 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_configuration() (line 2650 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_page_cache() (line 2662 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_database() (line 2752 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_variables() (line 2772 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in Database::openConnection() (line 1744 of /var/www/html/includes/database/database.inc).

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

सामुदायिक वन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५

सामुदायिक विद्यालयहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०७५

सम्पत्ति कर तथा भूमिकर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५

सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी ऐन, २०७५

आर्थिक (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५

संस्था दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५

न्यायिक (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५

अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५

विनियोजन ऐन,२०७५

आर्थिक ऐन,२०७५

सैनामैना भवन निर्माण मापदण्ड - २०७२

नदीजन्य पदार्थ तथा अन्य पदार्थ उत्खनन, ओसारपसार तथा बिक्री वितरण गर्ने (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७५

नगर प्रहरी संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७५

सामुदायिक वन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यिवधि, २०७५

संस्था दर्ता नियमावली, २०७५

फोहोरमैला व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७५

विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५

आर्थिक ऐन लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक,२०७४

सहकारी ऐन,२०७४

एफ. एम. रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि) ऐन,२०७४

शिक्षा ऐन,२०७४

फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन,२०७४

आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित ऐन,२०७४

केही कानून तर्जुमा र व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन,२०७४

केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण र प्रकाशन (कार्यविधि) ऐन,२०७४

कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७४

विनियोजन ऐन,२०७४

आर्थिक ऐन,२०७४

नगर सभा संचालन कार्यविधि,२०७४

फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४

नदीजन्य पदार्थ तथा अन्य पदार्थ उत्खनन, ओसारपसार तथा बिक्रि वितरण गर्ने कार्यविधि, २०७४

उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४

“घ” बर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४

स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यबिधी, २०७४

शिक्षा नियमावली, २०७४

प्राबिधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम कार्यविधि,२०७४

वजार अनुगमन सम्बन्धि निर्देशिका,२०७४

पदाधिकारीको आचारसंहिता,२०७४

टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधि,२०७४

कार्यविभाजन नियमावली, २०७४

बैठक संचालन कार्यविधि,२०७४

कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४