FAQs Complain Problems

योजना सम्झौता गर्दा के के कागज पत्र चाहीन्छ ?

आकस्मिक दम्कल सेवा

 डिल बहादुर खत्री(चालक)                       9847252124  

 डिल्ली प्रसाद अधिकारी (सहयाेगी)          9867794236  

 

 

  • योजनाको प्राविधिक लगत स्टिमेट ।
  • सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस ।
  • उपभोक्ता समितिको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।
  • जनसहभागीताको रकम जम्मा गरेको बैंक भौचर ।
  • उपभोक्ता समितिको सम्झौता गर्न जाने भनी गरिएको निर्णयको प्रतिलिपी ।
  • १ जना महिला सहित अध्यक्ष वा सचिव अनिवार्य उपस्थित भएको हुनुपर्ने ।
  • योजना सम्झौताको लागि निवेदन ।

स्संथानिय तहकाे स्थागत क्षमता स्वमुल्याङ्कन (LISA)