" सफा घर सफा टोल र शहर, सैनामैना बासीको एउटै रहर "

कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७४