" सफा घर सफा टोल र शहर, सैनामैना बासीको एउटै रहर "

२०७४/२०७५ वैशाख मसान्त सम्मको आय आन्तरीक श्रोत तर्फ रु ३,८३,१०,०३३.०२ र नेपाल सरकार अनुदान रु ४४,०४,५३,८०० कुल चालु खर्च १५,७५,१३,२६१.६० , कुल पूजीगत खर्च ६,९८,२१,०९६.०० र जम्मा खर्च २२,७४,३४,३५७.६०!!!

वडाध्यक्ष विवरण

वडाध्यक्ष विवरण

वाड नामथर फोन नम्बर
केहर सिहं गलामी थापा 9857071085
कामदेव भुसाल 9857029145
रत्‍न बहादुर पौडेल खत्री 9847024428
धन बहादुर कार्की 9847247726
परसुराम सापकोटा 9847024790
बसन्त पाण्डे 9857035909
डिलाराम बेल्बासे 9857031069
रामशरण न्यौपाने 9847034168
डोल नाथ भण्डारी 9847198214
१० लोक नारायण थापा 9857033324
११ सुनिल प्रसाद मरासीनी 9857028679
Undefined