" सफा घर सफा टोल र शहर, सैनामैना बासीको एउटै रहर "

सम्पत्तितथा जग्गाको विवरण पेश गर्नेबारे सम्पत्ति तथा जग्गाधनीहरुलाई अत्यन्तै जरुरी सूचना