" सफा घर सफा टोल र शहर, सैनामैना बासीको एउटै रहर "

सामुदायिक वन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यिवधि, २०७५