" सफा घर सफा टोल र शहर, सैनामैना बासीको एउटै रहर "

२०७४/२०७५ वैशाख मसान्त सम्मको आय आन्तरीक श्रोत तर्फ रु ३,८३,१०,०३३.०२ र नेपाल सरकार अनुदान रु ४४,०४,५३,८०० कुल चालु खर्च १५,७५,१३,२६१.६० , कुल पूजीगत खर्च ६,९८,२१,०९६.०० र जम्मा खर्च २२,७४,३४,३५७.६०!!!

अटोमोवाइल,इलेक्ट्रीकल र मेकानिकल १८ महिने प्राविधिक शिक्षाको अध्ययनका लागि KNIT मा छनौट गरिएका प्रशिक्षार्थीहरुको लागि स्वागत तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम